משלוחים

1. מדיניות משלוחים
1.1 המוצרים המוצעים למכירה, עלות המוצרים ו/או עלות המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחירים והמשלוחים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים.
1.2 במקרה ופריט/ מוצר חסר במלאי, במקום אותו פריט יוצע ללקוח לרכוש פריט שהנו שווה ערך.

2. אספקת המוצרים
2.1 המוצרים יישלחו באמצעות שליחים במהלך שעות פעילות החברה. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה. אספקת מוצרים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של החברות המספקות את המוצר הנבחר ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד היעד הנבחר. במידה ואין ביכולתה של החברה לבצע את משלוח עד ליעד הנקבע מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וננסה למצוא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו בסעיף זה לעיל ו/או מציאת פיתרון חלופי תהיה חברתנו הפוסקת האחרונה הבלעדית, החלטתנו תהא מחייבת וסופית ולא תהא לכך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי החברה עקב החלטתה.
2.2 אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים במועד הנ"ל ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים לרכישה לבין מועד אישור הרכישה, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הרכישה, לפי העניין.

3. ביטול עסקה
3.1 המזמין זכאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או החשבונית לפי המאוחר ביניהם.
3.2 הודעה על ביטול תימסר לחברה בפקס מספר 02-5000103 ו/או בדואר אלקטרוני matanotvehaim@gmail.com ו/או בדואר כתובת יםו 17, ירושלים. הודעת הביטול תכלול את פרטי הלקוח, ת.ז., פרטי ההזמנה, מספר ההזמנה, ומספר החשבונית ועל המבטל לוודא כי הודעת הביטול התקבלה ואושרה ע"י אחד מנציגי החברה.
3.3 בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה – החזרת המוצר תעשה על אחראיות ועל חשבון הלקוח, החברה תשיב למזמין את מלוא הכסף ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 200 ₪ לפי הנמוך.
3.4 בעת ביטול עסקה עקב פגם א אי התאמה בין הזמנת המזמין למוצרים שסופקו בפועל – החברה תשיב את מלוא הסכום לצרכן והחזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.
3.5 לא ניתן לבטל עסקאות בהן נרכשו מוצרים פסידים כגון שוקולד וכו'.
3.6 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצרים יושבו על אחריותך, באריזתן המקורית, שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובצמוד לחשבונית המקורית.