תנאי שימוש

תקנון אתר "מתנות וחגים"

1. כללי
1.1 אתר המכירה של "מתנות וחגים"(להלן"מתנות וחגים" ואו "החברה"( הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית (להלן "האתר")
1.2 כל המבצע ו/או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

2. תנאי שימוש באתר
2.1 עם כניסתך לאתר ובעצם השימוש בו, הנך מצהיר/ה שאת/ה מקבל/ת על עצמך את תנאי בשימוש באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאים, כולם או חלקם, עליך להפסיק לאלתר להשתמש באתר.

3. מדיניות מתנות וחגים
3.1 המוצרים המוצעים למכירה, עלות המוצרים ו/או עלות המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחירים והמשלוחים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים.
3.2 במקרה ופריט/ מוצר חסר במלאי, במקום אותו פריט יוצע ללקוח לרכוש פריט שהנו שווה ערך.

4. אספקת המוצרים
4.1 המוצרים יישלחו באמצעות שליחים במהלך שעות פעילות החברה. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה. אספקת מוצרים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של החברות המספקות את המוצר הנבחר ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד היעד הנבחר. במידה ואין ביכולתה של החברה לבצע את משלוח עד ליעד הנקבע מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וננסה למצוא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו בסעיף זה לעיל ו/או מציאת פיתרון חלופי תהיה חברתנו הפוסקת האחרונה הבלעדית, החלטתנו תהא מחייבת וסופית ולא תהא לכך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי החברה עקב החלטתה.
4.2 אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים במועד הנ"ל ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים לרכישה לבין מועד אישור הרכישה, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הרכישה, לפי העניין.

5. ביטול עסקה
5.1 המזמין זכאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או החשבונית לפי המאוחר ביניהם.
5.2 הודעה על ביטול תימסר לחברה בפקס מספר 02-5000103 ו/או בדואר אלקטרוני matanotvehaim@gmail.com ו/או בדואר כתובת יםו 17, ירושלים. הודעת הביטול תכלול את פרטי הלקוח, ת.ז., פרטי ההזמנה, מספר ההזמנה, ומספר החשבונית ועל המבטל לוודא כי הודעת הביטול התקבלה ואושרה ע"י אחד מנציגי החברה.
5.3 בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה – החזרת המוצר תעשה על אחראיות ועל חשבון הלקוח, החברה תשיב למזמין את מלוא הכסף ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 200 ₪ לפי הנמוך.
5.4 בעת ביטול עסקה עקב פגם א אי התאמה בין הזמנת המזמין למוצרים שסופקו בפועל – החברה תשיב את מלוא הסכום לצרכן והחזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.
5.5 לא ניתן לבטל עסקאות בהן נרכשו מוצרים פסידים כגון שוקולד וכו'.
5.6 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצרים יושבו על אחריותך, באריזתן המקורית, שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובצמוד לחשבונית המקורית.

6. אבטחת האתר
6.1 הקלדת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית ונגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.
6.2 החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

7. פרטיות וסודיות המידע
7.1 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה, החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
7.2 כל מידע שיימסר על ידך, נועד לשימוש בלעדי של מתנות וחגים ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת החוק. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. מתנות וחגים מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו. בעצם השימוש באתר הינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או נגד מי מטעמנו עקב פגיעות ו/או תקלות ו/או שיבושים שאינם בשליטתנו כאמור.
7.3 מתנות וחגים רשאית לפנות אליך בדואר האלקטרוני שהזנת במערכת בעת ביצוע הזמנתך בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או בחברה. אם בכל זאת, ולמרות הסכמתך מתוקף השימוש באתר, לא תהא מעוניין בכך, ניתן, בכל עת, לשלוח לחברה דואר אלקטרוני matanotvehagim@gmail.com על מנת שנסיר אותך מרשימת התפוצה של האתר.

8. המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
מה אנחנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו')

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו.

9. המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו משתדלים למנוע כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, לצורך שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

10. יצירת קשר איתנו
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 054-2077321 או במייל: matanotvehagim@gmail.com

11. אחריות למוצרים
בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה והפיצוי בגין נזק כלשהו על מחיר הרכישה המקורי של המוצרים.

12. כללי
12.1 החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. תנאי השימוש המעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 7 ימים ממועד פרסומם באתר.
12.2 החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מבנהו, מראהו, והשימוש בשירותים המוצעים בו, על פי שיקול דעתה

13. זכויות קניין וסימני מסחר
13.1 כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו הינם בבעלותה הבלעדית של מתנות וחגים ו/או חברות שהחברה בקשרים עסקיים עמן, ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור בכתב של הנ"ל.
13.2 השמות והלוגו מתנות וחגים (ו/או כל קומבינציה מהן) וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם בבעלות החברה ו/או הינם סימני מסחר רשומים של החברה ו/או חברות שהחברה בקשרים עמן והם קניינן הבלעדי. לחברה ניתנה הזכות לעשות בהם שימוש לצורך שיווק והפצה של המוצרים בלבד. אין לעשות בסימני המסחר ו/או בקניין הרוחני הנ"ל כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה

14. תוכן האתר
14.1 התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ומתנות וחגים לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק, מתנות וחגים לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור המוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים המופיעים באתר.